Algemene voorwaarden

Biohort GmbH, Pürnstein 43, 4120 Neufelden


1. Geldigheid

De leveringen, diensten en aanbiedingen van onze onderneming worden uitsluitend gedaan op basis van deze voorwaarden in de versie die op het moment van bestelling van toepassing is; wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan ingestemd hebben. In dit kader worden contractuele prestaties van onze kant niet beschouwd als instemming met contractuele voorwaarden die afwijken van onze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook als raamovereenkomst voor alle verdere rechtshandelingen tussen de partijen die de overeenkomst sluiten. 

De Algemene voorwaarden van Biohort GmbH zijn te vinden op www.biohort.com en kunnen op ieder moment geraadpleegd en/of afgedrukt worden. Deze verwijzing staat ook vermeld op de opdrachtbevestigingen.

Afzonderlijk met de klant gemaakte afspraken (inclusief nevenafspraken, reserveringen, wijzigingen en aanvullingen) hebben steeds voorrang op deze Algemene voorwaarden en moeten schriftelijk worden vastgelegd. De schriftelijke vormvereiste geldt ook voor elke wijziging van deze vormvereiste.

2. Afsluiting van het contract

De door Biohort opgegeven prijzen en producten (onafhankelijk van de wijze van presentatie en communicatie) vormen geen bindend aanbod en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn niet bindend wat betreft alle details en kenmerken zoals gewicht en afmetingen. Ze vormen altijd een uitnodiging om een offerte aan te vragen.

Alle bestellingen en aanvragen van derden vormen een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. De aanvaarding van het aanbod door Biohort GmbH vindt plaats door verzending van een opdrachtbevestiging of door verzending van de goederen (in de zin van impliciete aanvaarding).

Een ontvangstbevestiging van de order op basis van § 10 lid 2 ECG voldoet niet als opdrachtbevestiging in de zin van de vorige alinea.

3. Prijs

Alle door ons opgegeven prijzen zijn,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief btw. Indien de loonkosten veranderen als gevolg van cao-regelingen in de branche of interne bedrijfsafspraken, of indien andere kostenposten die relevant zijn voor de berekening of de voor de dienstverlening noodzakelijke kosten wijzigen, zoals die voor materialen, energie, vervoer, externe werkzaamheden, financiering, enz. dan hebben wij het recht de prijzen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. Over het algemeen behouden wij ons het recht voor om prijs- en kortingswijzigingen door te voeren.

Kosten van montage, installatie en ook eventuele kraankosten zijn niet inbegrepen en worden op aanvraag van de klant afzonderlijk meegedeeld. Indien wij op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet over alle gegevens beschikken die wij nodig hebben voor de correcte afhandeling van de bestelling van de materialen, moet de klant deze gegevens onverwijld verstrekken. Indien de totale kosten tussen het afsluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de medewerkingshandelingen van de klant gestegen zijn, dan hebben wij het recht een overeenkomstige prijsverhoging door te voeren ter compensatie van de gestegen kosten.

Betalingen dienen in principe altijd in euro te worden voldaan, hoewel Biohort zich het recht voorbehoudt eenzijdig vreemde valuta te aanvaarden. Prijsopgaven in vreemde valuta houden geen aanspraak op betaling in de desbetreffende valuta in.

Afwijkend hiervan geldt voor onze webshop het volgende:
De prijzen in onze webshop zijn inclusief de lokale landspecifieke belastingtarieven en verzendkosten (vasteland). Verhoogde bezorgkosten op eilanden worden op aanvraag vooraf meegedeeld en komen ten laste van de klant. Indien op grond van landspecifieke douanevoorschriften uitvoer- of invoerrechten geheven worden, komen deze ten laste van de klant.

Deze uiteenzetting met betrekking tot bestellingen in onze webshop geldt ook naar analogie met de uiteenzetting onder punt 7.

4. Betalingsvoorwaarden, achterstandsrente

Voor kortingen is een aparte overeenkomst nodig. In geval van wanbetaling, ook bij gedeeltelijke betaling, vervallen ook alle kortingsafspraken. Betalingen door de klant worden pas als voldaan beschouwd op het moment van ontvangst op onze zakelijke rekening. Er is geen verplichting om wissels of cheques te aanvaarden. Bij wanbetaling door de klant hebben wij het recht om, naar eigen keuze, vergoeding voor de werkelijk geleden schade te eisen of – indien het niet gaat om een krediettransactie met consumenten – een achterstandsrente van 4% boven de basisrentevoet van de Oostenrijkse Nationale Bank in rekening te brengen. Wij kunnen de uitvoering van een bestelling laten afhangen van vooruitbetaling of vereffening van openstaande facturen van vorige bestellingen. Bij betaling via creditcard behoudt Biohort GmbH zich het recht voor de creditcard te controleren.

Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de goederen.

5. Intrekking van het contract

Bij verzuim van uitvoering of aanvaarding door de klant (punt 9) of om andere belangrijke redenen, zoals met name faillissement/insolventie van de klant of afwijzing van faillissement wegens gebrek aan vermogen, alsook bij betalingsverzuim van de klant, hebben wij het recht ons eenzijdig uit de overeenkomst terug te trekken of de overeenkomst aan te passen om volledige uitvoering ervan te garanderen.
Bij betalingsverzuim van de klant zijn wij ontheven van alle verdere prestatie- en leveringsverplichtingen en hebben wij het recht om uitstaande leveringen of prestaties achter te houden en om vooruitbetalingen of waarborgen te eisen of, na het stellen van een respijtperiode van 14 dagen, de overeenkomst te ontbinden.

In geval van ontbinding kunnen wij desgewenst een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bruto factuurbedrag en in geval van schuldaansprakelijkheid bovendien vergoeding van de werkelijk geleden schade eisen.

6. Intrekking volgens FAGG

Overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (Fernabsatzgesetz, FAGG) hebben eindklanten (=consumenten) van onze webshop het wettelijke recht de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangeduide derde die niet de transporteur is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Hier hoeven geen redenen voor opgegeven te worden.

Onze annuleringsvoorwaarden en een model van een annuleringsformulier vindt u hier!

7. Aanmanings- en incassokosten

Bij betalingsverzuim worden de door ons gemaakte aanmaningskosten voor een vast bedrag van 45 euro per aanmaning en een bedrag van 5 euro per half jaar voor het bijhouden van de schuldverhouding in het aanmaningssysteem door de klant aan ons vergoed. Indien de tweede aanmaning geen resultaat oplevert, dan hebben wij het recht een incassobureau in te schakelen, waarvan de kosten door de klant aan ons zullen worden vergoed. 

8. Levering, transport

De kosten voor levering, montage of plaatsing zijn niet inbegrepen bij onze verkoopprijzen, tenzij er iets anders wordt aangeboden. Als er niets anders overeengekomen is, gaat het risico over op de klant zodra de goederen het magazijn van Biohort GmbH hebben verlaten. Vanaf dat moment draagt de klant het volledige risico van verlies tijdens het transport. Als de klant een consument is, gaat het risico pas over zodra de goederen door de transporteur zijn overhandigd aan de klant dan wel een door de klant aangewezen derde, mits de consument niet zelf een transportovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van de door Biohort GmbH aangeboden keuzemogelijkheden. Biohort GmbH is gerechtigd in delen te leveren, voor zover dit redelijkerwijs van de klant kan worden verlangd en zonder hiervoor aanvullende leveringskosten in rekening te brengen bij de klant. Biohort GmbH behoudt zich wel het recht voor om verschillende bestellingen in één keer te bezorgen.

Indien de levering door een door ons gekozen transportbedrijf wordt verzorgd, moet de klant waarborgen dat het leveringsadres in ieder geval beschikt over een toegangsweg met een minimale breedte van 2,7 m en voldoende draagvermogen voor een vrachtwagen van 38 ton. Biohort is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een ontoereikende toegangsweg.

9. Leveringstermijn, vertraging in acceptatie

Onze prestatieverplichting gaat pas in als de klant heeft voldaan aan alle verplichtingen die voor de uitvoering vereist zijn en in het bijzonder alle technische en contractuele details, werkzaamheden vooraf en voorbereidende maatregelen heeft uitgevoerd. De specificaties dienen op verzoek van Biohort GmbH schriftelijk te worden verstrekt. Wij hebben het recht om de overeengekomen tijdstippen en leveringstijden met maximaal 7 werkdagen te overschrijden. Pas na het verstrijken van deze termijn mag de klant de overeenkomst nadat hij een redelijke respijtperiode heeft vastgesteld.

De klant verplicht zich de leveringen op het overeengekomen tijdstip te accepteren. Als een correcte levering in het gebouw van de klant wordt bevestigd door handelingsbekwame personen die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, dan is deze bevestiging voor de klant bindend. Als de klant niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip en de goederen niet in ontvangst neemt zoals overeengekomen (vertraging van de acceptatie), wordt een vervangend tijdstip aangegeven. De leveringskosten voor de tweede rit en opslagkosten ter hoogte van 1% van het bruto factuurbedrag per aangebroken kalenderdag zijn voor rekening van de klant, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de noodzaak van een tweede rit. Als de goederen ook op het vervangende tijdstip niet in ontvangst worden genomen, heeft Biohort GmbH het recht om de goederen naar keuze in de eigen bedrijfsruimten dan wel bij een daartoe bevoegde ondernemer op risico van de klant en tegen betaling van bovengenoemde opslagkosten (plus de wettelijk voorgeschreven btw) op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen, of de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te brengen, waarbij de klant in dat geval moet opkomen voor de kosten voor het terugbrengen en het opnieuw verpakken om de goederen opnieuw te verkopen; het recht van Biohort GmbH om aanvullende schadevergoeding te eisen, wordt hierdoor niet aangetast.

10. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van Biohort GmbH, 4120 Neufelden, Oostenrijk.

11. Kleine prestatiewijzigingen

Als het niet gaat om een consumententransactie, worden kleine wijzigingen of overige, voor onze klanten draaglijke wijzigingen van onze prestatie- en leveringsverplichting bij voorbaat beschouwd als zijnde goedgekeurd. Dit geldt in het bijzonder voor door het product veroorzaakte afwijkingen (bijv. ten aanzien van afmetingen, kleuren, materialen e.d.). Wijzigingen van de constructie behouden wij ons voor.

12. Garantie, onderzoeksplicht, meldingsplicht bij gebreken

Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Bij herstelbare gebreken vervullen wij de garantie-eisen van de klant naar onze keuze door vervanging, reparatie binnen een redelijke termijn of een korting. In geval van vervanging is de verzending van het reserveproduct gratis. De vervanging zelf moet door de klant op eigen kosten worden uitgevoerd. Schadeclaims van de klant die betrekking hebben op het verhelpen van de geconstateerde gebreken kunnen pas worden ingediend als wij bij het vervullen van garantieclaims in gebreke zijn gebleven. 

Voor transacties met zakelijke partijen geldt het volgende:
Conform §§ 377 sub f UGB (het Oostenrijkse wetboek van koophandel) moeten de goederen na levering onmiddellijk, uiterlijk binnen 6 werkdagen, worden gecontroleerd. Gebreken die bij deze controle worden geconstateerd, moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de constatering ervan, schriftelijk worden gemeld onder vermelding van de aard en de omvang van de gebreken. Biohort GmbH kan de klant desgewenst om aanvullende foto´s en bewijzen vragen om de schade nader te bepalen. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de constatering ervan, schriftelijk worden gemeld. Als gebreken niet of niet tijdig worden gemeld, worden de goederen beschouwd als zijnde goedgekeurd.

Voor consumententransacties geldt het volgende:
De klant moet aanwezig zijn bij de levering van de goederen en eventuele duidelijke transportschade op de leveringsbon vermelden. Transportschade dient binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ( door middel van foto's) aan Biohort te worden gemeld. Documentatie (foto's) van duidelijke transportschade moet gemaakt worden alvorens de transportverpakking te openen.

Individueel verleende garanties of garantievoorwaarden zijn onafhankelijk van wettelijke voorschriften en hebben een uitsluitend privaatrechtelijk karakter. Een wettelijke analogie met betrekking tot de interpretatie of een invloed op een wettelijke garantieclaim is uitgesloten.

Alle Biohort-producten zijn in principe voor zelfmontage verpakt in pakketten (incl. opbouwbeschrijving met foto's) en worden niet-gemonteerd geleverd. Houd er rekening mee dat er als gevolg van verschillende materiaalpartijen minimale kleurverschillen mogelijk zijn bij reserveonderdelen en nabestellingen.

13. Schadevergoeding

Schadeclaims zijn behalve bij persoonlijk letsel uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. Aanvullende kosten door vertragingen of overige bijkomende kosten bij de montage kunnen niet worden verhaald (bijv. als producten door schade bij levering niet kunnen worden gemonteerd). Indien transportschade leidt tot gevolgschade, is deze uitgesloten. Of er al dan niet sprake is van nalatigheid moet door de gedupeerde worden aangetoond, behalve als het gaat om een consumententransactie. Als het niet gaat om een consumententransactie, bedraagt de verjaringstermijn van schadeclaims twee jaar vanaf de overgang van het risico. 

De in deze algemene voorwaarden opgenomen of afzonderlijk overeengekomen bepalingen met betrekking tot schadeclaims zijn ook van toepassing als de schadeclaim naast of in plaats van een garantieclaim wordt ingediend. 

14. Productaansprakelijkheid

Verhaalclaims bij transacties tussen twee zakelijke partijen zoals bedoeld in de wet betreffende productaansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij de verhaalgerechtigde partij kan aantonen dat de fout bij ons is veroorzaakt en ten minste te wijten is aan grove nalatigheid. 

15. Montageservice

De voor de montage van Biohort-producten gespecificeerde locatie moet voldoende draagvermogen hebben en in het bijzonder bij de montage van vloerframes uitgerust zijn met een (Smartbase/SmartbasePlus-)fundament zonder leidingen of andere verontreinigingen. De opdrachtgever is hierbij verplicht om te spreken. De opdrachtnemer mag in ieder geval ervan uitgaan van geschiktheid en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, bijvoorbeeld aan leidingen van welke aard dan ook.

De klant dient ervoor te zorgen dat alle vereiste publiekrechtelijke vergunningen (en bekendmakingen) bij het begin van de montage aanwezig zijn (spreekplicht). Bij gebrek aan aanvullende informatie mag de opdrachtnemer er in geval van uitgaan, dat alle stukken aanwezig zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud en de uitoefening ervan

Alle goederen worden door ons geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven ons eigendom totdat ze volledig betaald zijn. Uitoefening van het eigendomsvoorbehoud wordt alleen beschouwd als een ontbinding van de overeenkomst als dit uitdrukkelijk wordt verklaard. Bij terugname van goederen zijn wij gerechtigd ontstane transport- en manipulatiekosten in rekening te brengen. Als derden toegang krijgen tot goederen onder voorbehoud - in het bijzonder door beslaglegging - is de klant verplicht erop te wijzen dat de goederen ons eigendom zijn en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de klant een consument of geen ondernemer is, die in het kader van zijn normale zakelijke activiteiten met de bij ons gekochte producten handelt, mag hij niet beschikken over de goederen onder voorbehoud en zie in het bijzonder niet doorverkopen, verpanden, weggeven of uitlenen, totdat de volledige verkoopprijs is voldaan. De klant draagt het volledige risico voor de goederen onder voorbehoud, in het bijzonder voor het risico van vernietiging, verlies of achteruitgang. Als de klant een betalingsachterstand oploopt, er een faillissementsprocedure wort ingeleid of geopend ten aanzien van zijn vermogen of hij overige contractuele verplichtingen schendt, is Biohort GmbH - naar eigen keuze en met instandhouding van de overeenkomst - gerechtigd de teruggave van de onder voorbehoud geleverde goederen te eisen en/of ze op te halen.

17. Verrekening, cessie van vorderingen

De klant ziet af van de mogelijkheid tot verrekening. Bij levering onder eigendomsvoorbehoud staat de klant bij wijze van betaling bij voorbaat zijn vorderingen jegens derden aan ons af, voor zover deze ontstaan door het verkopen of verwerken van onze producten, totdat onze vorderingen volledig zijn betaald. Op ons verzoek moet de klant zijn afnemers bekendmaken en hij dient hen op de hoogte te brengen van de cessie. De cessie moet voor de afnemer in de boekhoudverslagen, op leveringsbonnen, facturen e.d. zichtbaar zijn. Indien de klant in gebreke blijft met zijn betalingen aan ons, zullen de door hem ontvangen verkoopopbrengsten worden afgezonderd en behoudt de klant deze alleen in onze naam. Eventuele aanspraken bij een verzekeraar worden in het kader van § 15 VersVG (Oostenrijkse wet betreffende verzekeringscontracten) nu al aan ons afgestaan. Vorderingen jegens ons mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden afgestaan. 

18. Inhouding

Als het niet gaat om een consumententransactie, is de klant bij een gerechtvaardigde klacht - behalve in het geval van een teruggave - niet gerechtigd om het volledige bedrag in te houden, maar slechts een deel van het bruto factuurbedrag. 

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomst is Duits. Indien het geen consumententransactie betreft, is alleen de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit deze overeenkomst. 

20. Adreswijziging en auteursrecht

De klant is verplicht om wijzigingen van zijn privéadres of zakelijke adres aan ons door te geven, zolang de rechtshandeling die het onderwerp is van deze overeenkomst door beide partijen nog niet volledig is uitgevoerd. Als de klant wijzigingen niet meedeelt, worden verklaringen ook beschouwd als zijnde ontvangen als ze naar het laatste bekende adres zijn gestuurd. 

Eventuele bijkomende kosten door onjuiste adresgegevens zijn voor rekening van de klant.


Plannen, tekeningen of andere technische documenten blijven net als showmodellen, catalogi, brochures, afbeeldingen en dergelijke altijd ons intellectuele eigendom; de klant krijgt geen rechten om deze werken op welke manier dan ook te gebruiken of te exploiteren.

21. Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of na beëindiging van de overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar worden, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de economische doelstelling die de contractanten met de ongeldige resp. niet-uitvoerbare bepalingen beoogden het dichtst benadert. De bovenstaande bepalingen gelden ook als de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn.