Annuleringsbeleid


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder daarvoor een reden op te geven. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in ontvangst nam of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Biohort GmbH,
Pürnstein 43,
A-4120 Neufelden,
Oostenrijk

Tel.: +43 (0) 7282 / 7870 - 0,
E-mail: shop@biohort.com,

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract van u hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of een bewijs hebben ontvangen dat de goederen door u aan onze expediteur zijn overhandigd.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden gedragen door de consument, voor zover verzending met de post gezien de aard van de goederen mogelijk is. Zo niet, worden de kosten volgens § 15 paragraaf 3 FAGG door ons gedragen.

U hoeft de waardevermindering van de goederen alleen te betalen wanneer dit te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Er is geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

Bij overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig in de volgende gevallen:

Bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheidsbeschermings- of hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, indien het zegel na de levering werd verwijderd en bij overeenkomsten voor de levering van goederen die vanwege hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen werden verbonden.

Informatie voor een zo vlot mogelijke verwerking van de retourzending

Verpak het artikel indien mogelijk compleet en veilig in de originele verpakking. Wij nemen contact met u op om de goederen op te halen.
Indien u slechts één artikel uit een levering wilt terugsturen, maar ook andere artikelen besteld hebt die u nu op factuur wilt betalen, trekt u de prijs van het teruggestuurde artikel gewoon af van het factuurbedrag.

Modelformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, kunt u de volgende of een soortgelijke duidelijke formulering gebruiken:

Aan
Biohort GmbH
Pürnstein 43
A-4120 Neufelden
E-mail: shop@biohort.com

Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de klant(en)

Adres van de klant(en)

Handtekening van de klant(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

 

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

Download het modelformulier voor herroeping (pdf)