Garantievoorwaarden

Met een gerust geweten geven wij 20 jaar garantie

De volgende voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper voor al onze leveringen en diensten, met inbegrip van toekomstige leveringen en diensten. Voor afwijkende afspraken is onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging nodig en deze gelden in geval van twijfel alleen voor het specifiek overeengekomen geval.


1. Duur en aanvang van de garantie:

a) De garantie voor Biohort-producten wordt verleend voor een periode van 20 jaar.
b) De periode begint met de factuurdatum. Eventuele vervangende leveringen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn.

2. Voorwaarden voor de garantie:

a) Het Biohort-product werd gekocht bij een Biohort-distributeur.
b) De montage/opstelling werd vakkundig uitgevoerd volgens de bijgevoegde montagehandleiding.
c) Het Biohort-product werd gebruikt om tuingereedschap, tuinmeubelen, fietsen enz. op te bergen en niet voor andere doeleinden.
d) Het Biohort-product is eigendom van de oorspronkelijke koper en is niet gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. De factuur moet worden voorgelegd als garantiebewijs.

3. Inhoud en reikwijdte van de garantie:

a) De garantie dekt doorroesten van plaatdelen en onderdelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn beperkt als gevolg van een foutief ontwerp of gebrekkige afwerking. Deze onderdelen worden naar ons oordeel kosteloos gerepareerd of vervangen.
b) De kosten voor verwijdering, installatie en transport komen niet voor onze rekening. Vervangen onderdelen worden ons eigendom of moeten door de klant worden afgevoerd.
c) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade. 

4. Beperkingen van de garantie:

a) Deze garantie dekt geen gebreken die te wijten zijn aan:

  • Transportschade (de vervoerder is hiervoor aansprakelijk - gelieve dit onmiddellijk te melden)
  • Externe invloed of prestatie, buitengewone natuurverschijnselen (bijv. hagel)
  • Algemene montagefouten
  • Funderingsgebreken, gebrek aan waterafvoer in het bodemprofielgebied
  • Ongeschikte installatieplaats en/of ontbrekende of onjuiste verankering
  • Lakschade en krassen die niet onmiddellijk werden hersteld
  • Onderhoudsfouten (bijv. het niet oliën/smeren van het cilinderslot en de scharnieren)
  • Te hoge omgevingsvochtigheid of agressieve omgevingsstoffen (bijv.: agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, strooizout, meststoffen en andere chemische stoffen, omgevingslucht die zout water en/of zand bevat. Locaties binnen 300 m van de kust zijn in ieder geval uitgesloten van de garantie)
  • Slijtage (bijv. cilinderslot)
  • Kleurveranderingen, omdat kleurstoffen in de loop der tijd kunnen veranderen

Voor glas-/lichtelementen (incl. die in deuren en ramen), elektrische, rubberen en kunststof onderdelen (zoals EPDM-dakfolie) geldt alleen de wettelijke garantietermijn van 24 maanden.

b) Deze garantie vervalt indien de klant in gebreke blijft met de betaling of indien het gebrek niet onmiddellijk na de vaststelling van de schade schriftelijk wordt opgeëist en bewezen.

5. Diversen:

De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit hoofde van garantieverplichtingen is A-4120 Neufelden.

De koper of een derde kan aan deze garantie geen verdere rechten ontlenen, in het bijzonder geen aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook of rechten op verrekening of retentie. Voor het overige zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van overeenkomstige toepassing op de garantieverlening.

Naast de hierboven omschreven garantieaanspraak blijven de wettelijk genormeerde rechten op kosteloos herstel van gebreken onaangetast. 
Om de garantieclaim in te dienen is een schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres benelux@biohort.at vereist.