StartpaginaOndernemingAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van BIOHORT GmbH


1. Gelding

De leveringen, prestaties en aanbiedingen van ons bedrijf volgen uitsluitend op basis van deze voorwaarden; tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende bepalingen van de klant worden niet door ons aangenomen, tenzij, wij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Handelingen om een contract na te komen gelden van onze kant niet als toestemming om van onze voorwaarden te kunnen afwijken. Deze voorwaarden gelden als raamcontract ook voor alle andere contracten tussen de handelspartners.

2. Afsluiten van contract

Een contractaanbieding van een klant betreft een opdrachtbevestiging. Ook het zenden van de door de klant bestelde artikelen geldt als het afsluiten van een contract.

3. Prijs

Alle door ons genoemde prijzen zijn, voor zover niets anders uitdrukkelijk is vermeld, exclusief btw te verstaan. Mochten de loonkosten op basis van collectieve arbeidsovereenkomsten in de branche of interne kosten of andere voor de calculatie relevante kosten of prestatieafhankelijke noodzakelijke kosten, zoals voor materialen, energie, transport, arbeid van buitenaf, financiering etc. zodanig wijzigen, behouden wij het recht voor de prijzen navenant te verhogen of verlagen.

4. Betalingsvoorwaarden, Rentekosten

Betalingskorting dient overeengekomen te worden. In het geval van vertraging in betalingen, ook met deelbetalingen, treden mogelijke betalingskortingen buiten werking. Betalingen van de klant gelden pas als voldaan bij de binnenkomst op onze zakelijke rekening. Een verplichting tot aanname van wissels of cheques bestaat niet. Bij vertraging in de betaling van de klant zijn wij gerechtigd, naar onze keuze de ontstane kosten door te berekenen of - zover het niet om een kredietbedrijf met verbruikers gaat - rente (voor te late betaling) door te berekenen ten hoogte van 9,2% boven de basisrente van de oostenrijkse nationale bank.

5. Contractsbeëindiging

Bij vertraging in de aanname (punt VII.) of andere belangrijke gronden, zoals in het bijzonder faillissement van de klant of onvermogen tot betaling, zoals bij betalingsachterstand van de klant, zijn wij gerechtigd om het contract te beëindigen, zover deze van beide kanten nog niet geheel vervuld is. In het geval van contractbeëindiging hebben wij bij schuld van de klant de keuze, een gemiddelde schadevergoeding van 15 % van het bruto rekeningbedrag of de tegemoetkoming in de daadwerkelijk ontstane kosten te berekenen. Bij betalingsachterstand van de klant zijn wij van alle verdere prestatie- en leveringsverplichtingen gevrijwaard en gerechtigd, nog openstaande leveringen of prestaties stil te zetten en vooruitbetalingen of zekerheidstellingen te eisen of na het stellen van een bepaalde naloop het contract te beëindigen. Beëindigt de klant - zonder daartoe gerechtigd te zijn -het contract of wil hij een opheffing van het contract, dan hebben wij de keuze, op de voortzetting van het contract te staan of toe te stemmen in de beëindiging. In het laatste geval is de klant verplicht, naar onze keuze een willekeurige schadevergoeding in de hoogte van 15% van het bruto rekeningsbedrag of de daadwerkelijk ontstane schade te betalen.

6. Manings- en incassokosten

In het geval van het niet nakomen van de betaling dient de klant de ontstane maningskosten in de hoogte van € 15,- per opvolgende maning evenals voor de bewijslast van de schulden in het maningswezen per half jaar een bedrag van € 5,- te vergoeden. Na een succeslose tweede maning zijn wij gerechtigd, een incassobureau in te schakelen, wiens kosten de klant dient te vergoeden.

7. Niet nakomen van Levering, Transport, aannam

Onze verkoopprijzen omvatten - tenzij niet andere aangeboden - geen kosten voor terbeschikkingstelling montage of opbouw. Heeft de klant de waren niet zoals overeengekomen aangenomen (niet nakomen van aanname), zijn wij gerechtigd tot een naberekening, de waren of bij ons op te slaan, waarvoor wij opslagkosten van 0,1 % van de bruto waarde van de rekening per begonnen kalenderdag te berekenen, of op kosten en risico van de klant bij een daartoe bevoegd bedrijf op te slaan. Tegelijkertijd hebben wij het recht, of op vervulling van het contract te staan, of na opname van een bepaalde termijn, minstens twee weken, het contract te beëindigen en de artikelen op een andere manier in waarde om te zetten.

8. Levertermijn

Tot prestatieplicht zijn wij alleen gehouden, wanneer de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die tot uitvoering nodig zijn, in het bijzonder wanneer hij aan alle technische en contractuele punten, voorwerk en voorbereidingsmaatregelen voldaan heeft. Wij hebben het recht, de overeengekomen levertijd met een week te overschrijden. Pas na afloop van deze termijn kan de klant na het aanhouden van een bepaalde naloop het contract beëindigen.

9. Plaats van realisatie

Plaats van realisatie is de plaats van de onderneming.

10. Beperkte prestatiewijzigingen

Wanneer het zich niet om een verbruiksbedrijf handelt, gelden kleine wijzigingen of andere voor onze klanten acceptabele wijzigingen van onze prestatie- en leververplichting van tevoren als aangenomen. Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde afwijkingen zoals de maat, kleur, materiaal etc.. Wij behouden ons constructiewijzigingen voor.

11. Garantie, waarborg, Onderzoek- en meldingsplicht

Wij voldoen aan een garantieaanspraak van de klant bij een aantoonbare fout naar onze keuze of door omruiling, reparatie binnen de aangegeven termijn of prijsvermindering. Schadeclaims van de klant, betreffende deze fouten, kunnen pas geldig worden gemaakt, wanneer wij met de uitvoering van de aanspraak op garantie in gebreke zijn gebleven. De uitvoering van een aanspraak op garantie wordt volgens de Biohort garantiebepalingen gedaan. In de zin van §§ 377 f HGB dienen de producten na aflevering direct, maar uiterlijk binnen 6 werkdagen gecontroleerd te worden. Daarbij vastgestelde fouten dienen ons direct schriftelijk te worden gemeld, echter uiterlijk binnen 3 werkdagen na de ontdekking, onder vermelding van de aard en de omvang van de fout. Verdekte fouten dienen direct schriftelijk gemeld te worden, echter uiterlijk binnen 3 werkdagen na de ontdekking. Wanneer een mankement niet of niet tijdig wordt gemeld, dan gelden de goederen als voor akkoord aangenomen.

12. Schadevergoeding

Aanspraak op schadevergoeding zijn in het geval van lichte nalatigheid uitgesloten. Dit geldt niet voor persoonlijke schade. Het feit van lichte of grote nalatigheid heeft, zolang het niet om een detaillist gaat, dient door de benadeelde bewezen te worden. Wanneer het niet om een detaillist gaat, bedraagt de verjaringstermijn van schadeaanspraken drie jaar na ingang van het probleem. De in deze bedrijfsvoorwaarden niet opgenomen of andere overeengekomen afspraken over schadevergoeding gelden alleen wanneer de aanspraak op schadevergoeding naast of door middel van een aanspraak op prestatie geldig kan worden gemaakt.

13. Productaansprakelijkheid

Claims in de zin van wettelijke productaansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij de gerechtigde kan bewijzen, dat de fout door ons is veroorzaakt en tenminste van grove nalatigheid sprake is.

14. Eigendomsvoorbehoud en de geldigheid daarvan

Alle producten worden door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverd en blijven tot de volledige betaling ons eigendom. Betreffende de geldigheid van dit eigendomsvoorbehoud kan alleen van het contract worden afgezien, wanneer dit uitdrukkelijk verklaard wordt. Bij terugname van de artikelen zijn wij gerechtigd, ontstane transportkosten en manipulatieboetes te berekenen. Bij de inmenging van een derde partij op deze voorbehoudartikelen - in het bijzonder door verpanding - verplicht de klant zich, te wijzen op ons eigendom en ons hiervan direct te informeren. Is de klant eindverbruiker of geen onderneming, waarbinnen de handel met de door ons geleverde artikelen behoort, mag hij tot volledige betaling van het openstaande bedrag niet over de goederen beschikken, deze zeker niet verkopen, verpanden, schenken of uitlenen. De klant draagt het volle risico over de goederen, in het bijzonder voor het gevaar van beschadiging, verlies of destructie.

15. Aanrekening, afwijzing van vorderingen

De klant ziet af van de mogelijkheid van aanrekening. Bij levering onder eigendomsvoorbehoud overhandigd de klant ons al zijn vorderingen op derde partijen, zover deze door verhandeling of bewerking van onze waren ontstaan, tot de uiteindelijke betaling van onze vorderingen. De klant dient ons op verzoek zijn afnemer te noemen en deze tijdig van deze concessie de hoogte te stellen. De concessie is in de zakelijke boeken, pakbonnen, facturen etc. aan de afnemer duidelijk te maken Is de klant met zijn betaling aan ons in gebreke, dan zijn de bij hem binnengekomen verkoopsgelden af te zonderen en heeft de klant deze alleen in onze naam ontvangen. Eventuele claims tegen een verzekeraar kunnen al in het gebied van § 15 VersVG niet aan ons ingediend worden. Vorderingen tegen ons mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet aan ons worden ingediend.

16. Terugvordering

Wanneer het zich niet om een detaillist handelt, dan is de klant bij een terechte reclamatie buiten de gevallen van wederkerende afhandeling, niet tot terugvordering van de gehele, maar slechts een gedeelte van het bruto rekeningsbedrag gerechtigd.

17. Rechtskeuze, gerechtelijke standplaats

Er geldt Oostenrijks recht. De aanwendbaarheid van UN-kooprecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De contractstaal is Duits. De contractspartners komen een Oostenrijks, binnenlandse rechtbank overeen. Wanneer het niet om een detaillist gaat, is tot besluit van alle uit dit verdrag ontstane strijdigheden het in de plaats van onze onderneming plaatselijke rechtbank bevoegd.

18. Bescherming van gegevens, adressenwijziging en auteursrecht

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), evenals de Oostenrijkse Wet Bescherming Persoonsgegevens, DSG (versie van 25.05.2018). Wij, de Biohort GmbH, zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De klant geeft zijn toestemming, dat ook in het koopcontract ingesloten persoonlijke gegevens in de uitwerking van dit contract door ons automatisch opgeslagen en gebruikt wordt. De klant is verplicht, ons wijzigingen van zijn woon- en werkadres door te geven, zolang de contractuele wettelijke overeenkomst niet van beide zijden volledig volbracht is. Wordt de melding achterwege gelaten, dan gelden verklaringen ook dan als gemeld, wanneer deze aan het meest recente bekende adres gestuurd zijn. Plannen, ontwerpen of andere technische gegevens blijven evenals monsters, catalogi, afbeeldingen en zaken van dergelijke strekking steeds ons geestelijke eigendom; de klant kan daaraan zoals altijd geen rechten ontlenen voor de verwerking of waarde daarvan.

Alle informatie over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is te vinden op onze website: www.biohort.com/en/data-protection/. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met: Biohort GmbH Pürnstein 43, 4120 Neufelden E-Mail: datenschutz@biohort.at.