StartpaginaOndernemingAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Biohort GmbH, Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk


1. Strekking

Leveringen, diensten en aanbiedingen van ons bedrijf zijn in alle gevallen gebaseerd op deze algemene voorwaarden in de versie die op het moment van uw bestelling geldig is; tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden van de klant die afwijken van onze algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, behalve als wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid van deze voorwaarden. Handelingen die aan onze zijde nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst mogen in dit verband niet worden beschouwd als instemming met contractuele voorwaarden die afwijken van onze eigen voorwaarden. Deze algemene voorwaarden moeten ook worden gezien als raamovereenkomst voor alle overige transacties tussen de contractanten.

De algemene voorwaarden van Biohort GmbH zijn altijd te vinden op www.biohort.com en kunnen op elk gewenst moment worden geraadpleegd of afgedrukt. Deze informatie is ook te vinden op onze orderbevestigingen.

Individuele bepalingen die in afzonderlijke gevallen met de klant zijn overeengekomen (met inbegrip van nevenrestricties, voorbehouden, wijzigingen en aanvullingen) prevaleren in alle gevallen boven deze algemene voorwaarden en moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze vereiste ten aanzien van de schriftelijke vorm geldt ook voor een wijziging van deze vormvereiste. 

2. Sluiting van een overeenkomst

De getoonde prijzen en producten (ongeacht de vorm van presentatie en vermelding) van de firma Biohort mogen niet worden beschouwd als bindende offerte en alle specificaties en eigenschappen als gewicht en afmetingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Zij vormen altijd een uitnodiging voor het uitbrengen van een offerte.

Alle bestellingen en aanvragen van derden vormen een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst. Biohort GmbH aanvaardt het aanbod door een orderbevestiging te versturen of door de goederen te versturen (in geval van een stilzwijgende aanvaarding).

Een bevestiging van ontvangst van een bestelling conform § 10 lid 2 ECG (de Oostenrijkse e-commercewet) is geen orderbevestiging zoals bedoeld in de vorige alinea.

3. Prijs

Alle door ons genoemde prijzen zijn - voor zover niet uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld - exclusief btw. Indien de loonkosten door collectieve regelingen binnen de branche of overeenkomsten binnen het bedrijf veranderen, of als andere kostenplaatsen die relevant zijn voor de berekening of kosten die moeten worden gemaakt voor het leveren van de prestatie, bijv. materiaalkosten, energiekosten, transportkosten, aannemerskosten, financieringskosten e.d., veranderen, hebben wij het recht om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. In het algemeen behouden wij ons het recht voor om prijzen/kortingen te wijzigen.

Montage- en plaatsingskosten en eventuele kosten voor een hijskraan zijn niet inbegrepen en worden op verzoek van de klant afzonderlijk vermeld. Indien wij op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog niet beschikten over alle gegevens die wij nodig hebben om de bestelling van het materiaal op de juiste manier af te wikkelen, dient de klant deze gegevens zo snel mogelijk alsnog in te dienen. Als tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlenen van medewerking door de klant de totale kosten zijn gestegen, hebben wij het recht om de prijs te verhogen om de gestegen kosten te compenseren.

Betalingen moeten altijd in EURO worden verricht, maar Biohort behoudt zich het recht voor om vreemde valuta te accepteren. In vreemde valuta vermelde prijzen geven de koper niet het recht om te betalen in deze valuta.

Daarvan afwijkend geldt voor onze onlineshop het volgende: De in onze online-shop vermelde prijzen zijn inclusief de in het specifieke land geldende belastingtarieven en verzendkosten (vasteland). Hogere leveringskosten voor eilanden worden op verzoek vooraf meegedeeld en zijn voor rekening van de besteller. Indien op basis van specifieke douanevoorschriften binnen een bepaald land export- of importbelastingen worden voorgeschreven, zijn deze voor rekening van de besteller.

Deze bepalingen met betrekking tot bestellingen via onze onlineshop prevaleren mutatis mutandis ook boven de bepalingen onder cijfer 7.

4. Betalingsvoorwaarden, achterstandsrente

Kortingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. In geval van een betalingsachterstand, ook bij deelbetalingen, vervallen ook eventueel overeengekomen kortingen. Betalingen door de klant worden pas na bijschrijving op onze zakelijke rekening als verricht beschouwd. Wij zijn niet verplicht wissels of cheques te accepteren. In geval van een betalingsachterstand bij de klant hebben wij het recht om naar eigen keuze een vergoeding van de daadwerkelijk ontstane schade te verlangen dan wel - voor zover er geen krediet is verstrekt aan consumenten - een achterstandsrente die 4% hoger is dan de basisrentevoet van de centrale bank van Oostenrijk in rekening te brengen. Wij mogen de uitvoering van een opdracht laten afhangen van een vooruitbetaling dan wel de betaling van openstaande facturen voor transacties in het verleden. In geval van betaling met een creditcard behoudt Biohort GmbH zich het recht voor om de creditcard te controleren.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van de goederen, tenzij een andere termijn overeengekomen is.

5. Ontbinding van de overeenkomst

Als de klant met betrekking tot zijn prestatie of acceptatie in gebreke blijft (punt 9) of als er andere belangrijke redenen zijn, bijv. faillissement/insolventie van de klant of opheffing van een faillissement wegens gebrek aan baten, en bij een betalingsachterstand zijn gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden dan wel de overeenkomst aan te passen om de volledige vervulling te waarborgen.
Bij een betalingsachterstand van de klant zijn wij vrijgesteld van alle verdere prestatie- en leveringsverplichtingen en hebben wij het recht om uitstaande leveringen of prestaties achter te houden en vooruitbetaling dan wel garanties te eisen of de overeenkomst na het instellen van een respijtperiode van 14 dagen op te zeggen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst kunnen wij desgewenst een gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van 20% van het brutofactuurbedrag en in geval van schuldaansprakelijkheid bovendien vergoeding van de daadwerkelijk ontstane schade eisen.

6. Herroeping op basis van de Oostenrijkse wet inzake verkoop op afstand (FAGG/Fernabsatzgesetz)

Eindklanten (= consumenten) van onze onlineshop hebben conform de Oostenrijkse wet inzake verkoop op afstand (FAGG) een wettelijk recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem benoemde derde, die niet de transporteur mag zijn, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Opgaaf van redenen is in dit geval niet vereist.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, moet een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) van het besluit de overeenkomst te herroepen, aan ons worden overlegd. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Via deze link vindt u een voorbeeldherroepingsformulier.

Bij een herroeping van de overeenkomst moeten wij alle betalingen die wij in verband met de overeenkomst hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling betreffende de herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen terugbetalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; voor deze terugbetaling worden nooit kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat een bewijs voor de retournering van de goederen is overlegd. Eventueel waardeverlies van de goederen moet worden vergoed, indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de consument, vooropgesteld dat de staat van de goederen retourneren per post toelaat. Anders moeten wij conform § 15 lid 3 FAGG opkomen voor de kosten.

Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten over de levering van goederen die niet vooraf zijn geproduceerd en die alleen na afzonderlijke selectie en bepaling door de consument kunnen worden geproduceerd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Doorgaans zijn dit alle producten waarvan de uitvoering via onze online-configurator afzonderlijk kan worden bepaald. Ook bij overeenkomsten over de levering van verzegelde goederen die ter bescherming van de volksgezondheid of om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden als het zegel na de levering is verbroken, of bij overeenkomsten over de levering van goederen die na de levering op basis van hun aard onlosmakelijk worden verbonden met andere goederen is het herroepingsrecht niet van toepassing.

7. Aanmanings- en incassokosten

Bij een betalingsachterstand moet de klant de door ons gemaakte aanmaningskosten ter hoogte van forfaitair € 45,- per aanmaning en de kosten voor het bijhouden van de verbintenis in het aanmaningsproces ter hoogte van € 5,- per half jaar vergoeden. Na een tweede vergeefse aanmaning hebben wij het recht om een incassobureau in te schakelen en de kosten daarvoor te verhalen op de klant.

8. Levering, transport

De kosten voor levering, montage of plaatsing zijn niet inbegrepen bij onze verkoopprijzen, tenzij er iets anders wordt aangeboden. Als er niets anders overeengekomen is, gaat het risico over op de klant zodra de goederen het magazijn van Biohort GmbH hebben verlaten. Vanaf dat moment draagt de klant het volledige risico van verlies tijdens het transport. Als de klant een consument is, gaat het risico pas over zodra de goederen door de transporteur zijn overhandigd aan de klant dan wel een door de klant aangewezen derde, mits de consument niet zelf een transportovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van de door Biohort GmbH aangeboden keuzemogelijkheden. Biohort GmbH is gerechtigd in delen te leveren, voor zover dit redelijkerwijs van de klant kan worden verlangd en zonder hiervoor aanvullende leveringskosten in rekening te brengen bij de klant. Biohort GmbH behoudt zich wel het recht voor om verschillende bestellingen in één keer te bezorgen.

Indien de levering door een door ons gekozen transportbedrijf wordt verzorgd, moet de klant waarborgen dat het leveringsadres in ieder geval beschikt over een toegangsweg met een minimale breedte van 2,7 m en voldoende draagvermogen voor een vrachtwagen van 38 ton. Biohort is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een ontoereikende toegangsweg.

9. Leveringstermijn, vertraging in acceptatie

Onze prestatieverplichting gaat pas in als de klant heeft voldaan aan alle verplichtingen die voor de uitvoering vereist zijn en in het bijzonder alle technische en contractuele details, werkzaamheden vooraf en voorbereidende maatregelen heeft uitgevoerd. De specificaties dienen op verzoek van Biohort GmbH schriftelijk te worden verstrekt. Wij hebben het recht om de overeengekomen tijdstippen en leveringstijden met maximaal 7 werkdagen te overschrijden. Pas na het verstrijken van deze termijn mag de klant de overeenkomst nadat hij een redelijke respijtperiode heeft vastgesteld.

De klant verplicht zich de leveringen op het overeengekomen tijdstip te accepteren. Als een correcte levering in het gebouw van de klant wordt bevestigd door handelingsbekwame personen die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, dan is deze bevestiging voor de klant bindend. Als de klant niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip en de goederen niet in ontvangst neemt zoals overeengekomen (vertraging van de acceptatie), wordt een vervangend tijdstip aangegeven. De leveringskosten voor de tweede rit en opslagkosten ter hoogte van 1% van het brutofactuurbedrag per aangebroken kalenderdag zijn voor rekening van de klant, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de noodzaak van een tweede rit. Als de goederen ook op het vervangende tijdstip niet in ontvangst worden genomen, heeft Biohort GmbH het recht om de goederen naar keuze in de eigen bedrijfsruimten dan wel bij een daartoe bevoegde ondernemer op risico van de klant en tegen betaling van bovengenoemde opslagkosten (plus de wettelijk voorgeschreven btw) op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen, of de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te brengen, waarbij de klant in dat geval moet opkomen voor de kosten voor het terugbrengen en het opnieuw verpakken om de goederen opnieuw te verkopen; het recht van Biohort GmbH om aanvullende schadevergoeding te eisen, wordt hierdoor niet aangetast.

10. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van Biohort GmbH, 4120 Neufelden, Oostenrijk.

11. Kleine prestatiewijzigingen

Als het niet gaat om een consumententransactie, worden kleine wijzigingen of overige, voor onze klanten draaglijke wijzigingen van onze prestatie- en leveringsverplichting bij voorbaat beschouwd als zijnde goedgekeurd. Dit geldt in het bijzonder voor door het product veroorzaakte afwijkingen (bijv. ten aanzien van afmetingen, kleuren, materialen e.d.). Wijzigingen van de constructie behouden wij ons voor.

12. Garantie, onderzoeksplicht, meldingsplicht bij gebreken

Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Bij herstelbare gebreken vervullen wij de garantie-eisen van de klant naar onze keuze door vervanging, reparatie binnen een redelijke termijn of een korting. In geval van vervanging is de verzending van het reserveproduct gratis. De vervanging zelf moet de klant op eigen kosten regelen. Schadeclaims van de klant die betrekking hebben op het verhelpen van de geconstateerde gebreken kunnen pas worden ingediend als wij bij het vervullen van garantieclaims in gebreke zijn gebleven.

Voor transacties met zakelijke partijen geldt het volgende:
Conform §§ 377 sub f UGB (het Oostenrijkse wetboek van koophandel) moeten de goederen na levering onmiddellijk, uiterlijk binnen 6 werkdagen, worden gecontroleerd. Gebreken die bij deze controle worden geconstateerd, moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de constatering ervan, schriftelijk worden gemeld onder vermelding van de aard en de omvang van de gebreken. Biohort GmbH kan de klant desgewenst om aanvullende foto´s en bewijzen vragen om de schade nader te bepalen. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de constatering ervan, schriftelijk worden gemeld. Als gebreken niet of niet tijdig worden gemeld, worden de goederen beschouwd als zijnde goedgekeurd.

Voor transacties met consumenten geldt het volgende:
De klant moet bij levering van de goederen aanwezig zijn en eventuele duidelijk herkenbare transportschade op de leveringsbon vermelden. Transportschade moet binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (met foto´s) aan Biohort worden gemeld. Documentatie (foto´s) van duidelijk herkenbare transportschade moet plaatsvinden voordat de transportverpakking wordt geopend.

Eventuele afzonderlijk toegezegde garanties resp. garantievoorwaarden gelden los van wettelijke voorschriften en zijn uitsluitend van privaatrechtelijke aard. Een wettelijke analogie met betrekking tot de uitlegging of een invloed op een wettelijke garantieclaim is uitgesloten.

Alle Biohort-producten zijn principieel voor zelfmontage verpakt in kartonnen dozen (incl. een fotomontagehandleiding) en worden gedemonteerd en niet-gemonteerd geleverd. Houd er rekening mee dat er bij reserveonderdelen en nabestellingen door verschillende materiaalpartijen minimale kleurverschillen kunnen optreden.

13. Schadevergoeding

Schadeclaims zijn behalve bij persoonlijk letsel uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. Aanvullende kosten door vertragingen of overige bijkomende kosten bij de montage kunnen niet worden verhaald (bijv. als producten door schade bij levering niet kunnen worden gemonteerd). Indien transportschade leidt tot gevolgschade, is deze uitgesloten. Of er al dan niet sprake is van nalatigheid, moet door de gedupeerde worden aangetoond, behalve als het gaat om een consumententransactie. Als het niet gaat om een consumententransactie, bedraagt de verjaringstermijn van schadeclaims twee jaar vanaf de overgang van het risico.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen of afzonderlijk overeengekomen bepalingen met betrekking tot schadeclaims zijn ook van toepassing als de schadeclaim naast of in plaats van een garantieclaim wordt ingediend.

14. Productaansprakelijkheid

Verhaalclaims bij transacties tussen twee zakelijke partijen zoals bedoeld in de wet betreffende productaansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij de verhaalgerechtigde partij kan aantonen dat de fout bij ons is veroorzaakt en ten minste te wijten is aan grove nalatigheid.

15. Montageservice

De voor de montage van Biohort-producten gespecificeerde locatie moet voldoende draagvermogen hebben en in het bijzonder bij de montage van vloerframes uitgerust zijn met een (Smartbase/SmartbasePlus-)fundament zonder leidingen of andere verontreinigingen. De opdrachtgever is hierbij verplicht om te spreken. De opdrachtnemer mag in ieder geval ervan uitgaan van geschiktheid en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, bijvoorbeeld aan leidingen van welke aard dan ook.

De klant dient ervoor te zorgen dat alle vereiste publiekrechtelijke vergunningen (en bekendmakingen) bij het begin van de montage aanwezig zijn (spreekplicht). Bij gebrek aan aanvullende informatie mag de opdrachtnemer er in geval van uitgaan, dat alle stukken aanwezig zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud en de uitoefening ervan

Alle goederen worden door ons geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven ons eigendom totdat ze volledig betaald zijn. Uitoefening van het eigendomsvoorbehoud wordt alleen beschouwd als een ontbinding van de overeenkomst als dit uitdrukkelijk wordt verklaard. Bij terugname van goederen zijn wij gerechtigd ontstane transport- en manipulatiekosten in rekening te brengen. Als derden toegang krijgen tot goederen onder voorbehoud - in het bijzonder door beslaglegging - is de klant verplicht erop te wijzen dat de goederen ons eigendom zijn en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de klant een consument of geen ondernemer is, die in het kader van zijn normale zakelijke activiteiten met de bij ons gekochte producten handelt, mag hij niet beschikken over de goederen onder voorbehoud en zie in het bijzonder niet doorverkopen, verpanden, weggeven of uitlenen, totdat de volledige verkoopprijs is voldaan. De klant draagt het volledige risico voor de goederen onder voorbehoud, in het bijzonder voor het risico van vernietiging, verlies of achteruitgang. Als de klant een betalingsachterstand oploopt, er een faillissementsprocedure wort ingeleid of geopend ten aanzien van zijn vermogen of hij overige contractuele verplichtingen schendt, is Biohort GmbH - naar eigen keuze en met instandhouding van de overeenkomst - gerechtigd de teruggave van de onder voorbehoud geleverde goederen te eisen en/of ze op te halen.

17. Verrekening, cessie van vorderingen

De klant ziet af van de mogelijkheid tot verrekening. Bij levering onder eigendomsvoorbehoud staat de klant bij wijze van betaling bij voorbaat zijn vorderingen jegens derden aan ons af, voor zover deze ontstaan door het verkopen of verwerken van onze producten, totdat onze vorderingen volledig zijn betaald. Op ons verzoek moet de klant zijn afnemers bekendmaken en hij dient hen op de hoogte te brengen van de cessie. De cessie moet voor de afnemer in de boekhoudverslagen, op leveringsbonnen, facturen e.d. zichtbaar zijn. Indien de klant in gebreke blijft met zijn betalingen aan ons, zullen de door hem ontvangen verkoopopbrengsten worden afgezonderd en behoudt de klant deze alleen in onze naam. Eventuele aanspraken bij een verzekeraar worden in het kader van § 15 VersVG (Oostenrijkse wet betreffende verzekeringscontracten) nu al aan ons afgestaan. Vorderingen jegens ons mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden afgestaan.

18. Inhouding

Als het niet gaat om een consumententransactie, is de klant bij een gerechtvaardigde klacht - behalve in het geval van een teruggave - niet gerechtigd om het volledige bedrag in te houden, maar slechts een deel van het brutofactuurbedrag.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomst is Duits. De contractanten komen Oostenrijkse nationale jurisdictie overeen. Indien het geen consumententransactie betreft, is alleen de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Biohort GmbH is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

20. Adreswijziging en auteursrecht

De klant is verplicht om wijzigingen van zijn privéadres of zakelijke adres aan ons door te geven, zolang de rechtshandeling die het onderwerp is van deze overeenkomst door beide partijen nog niet volledig is uitgevoerd. Als de klant wijzigingen niet meedeelt, worden verklaringen ook beschouwd als zijnde ontvangen als ze naar het laatste bekende adres zijn gestuurd.

Eventuele bijkomende kosten door onjuiste adresgegevens zijn voor rekening van de klant.

Plannen, tekeningen of andere technische documenten blijven net als stalen, catalogi, brochures, afbeeldingen en dergelijke altijd ons intellectuele eigendom; de klant krijgt geen rechten om deze werken op welke manier dan ook te gebruiken of te exploiteren.

21. Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of na beëindiging van de overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar worden, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de economische doelstelling die de contractanten met de ongeldige resp. niet-uitvoerbare bepalingen beoogden het dichtst benadert. De bovenstaande bepalingen gelden ook als de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn.